KVKK AYDINLATMA BEYANI
Yürürlük Tarihi: 28.09.2022

1-BİZ KİMİZ?

TERARYUM APP uygulaması, işbu politikada veri sorumlusu,uygulama ve şirket olarak anılacaktır. Uygulama bünyesindeki kişisel veriler, veri sorumlusunun güvencesi altındadır. Veri sorumlusu olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel
verilerin güvenli şekilde saklanmasını, hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için gerekli teknik ve idari önlemleri almaktayız.
Bu doğrultuda, kanun uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesi, muhafaza edilmesi ve aktarılması kapsamında sizleri bilgilendirmek amacıyla iş bu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Beyanı düzenlenmiştir.

2-KİŞİSEL VERİLERİNİZ HANGİ AMAÇLARLA İŞLENEBİLİR?
Kişisel verileriniz, kanuna uygun olarak, veri sorumlusu tarafından sağlanan hizmet ve veri sorumlusunun ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, veri sorumlusu birimleri ve ofisleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, veri sorumlusunu ya da internet sitemizi, sosyal medya mecralarını ziyaret ettiğinizde, kişisel verileriniz oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecektir.

İşlenen veriler: Kimlik ve İletişim Bilgileri, Kullanım Bilgileri, Konum Bilgileri
Kişiselleştirme Bilgileri, Cihaz Bilgileri, Yedekleme Bilgileri, Adres Defteri Bilgileri ve açık
rızası alınmış diğer uygulama içi bilgiler.
İşlenme amaçları : Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen şartlara ve ilgili tüm mevzuata uygun olarak, veri
sorumlusu tarafından;

o Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesini sağlamak,
o Profesyonel faaliyetlerinin yerine getirilmesi için yazılım hizmetleri ve diğer dış kaynak hizmetlerinin sağlanması,
o Veri sorumlusu ticari faaliyetlerin mevzuata ve ilgili şirket ve veri sorumlusu politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için ilgili birimler tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi,
o Veri sorumlusunun kısa, orta, uzun vadeli ticari politikalarının tespiti, planlanması ve uygulanması,
o Veri sorumlusu tarafından sunulan hizmet ürün ve projelerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi, ürün, hizmet ve projeler hakkında bilgi verilmesi,
o Etkin bir müşteri hizmetinin sunulabilmesi,
o Hizmet ve tekliflerin sunulması,
o Her türlü promosyon, kampanya, çekilişler hakkında bilgi verilmesi,
o Her türlü pazarlama ve reklam faaliyetlerinin yürütülebilmesi,
o Ziyaretçi profillerinin belirlenebilmesi,
o Veri sorumlusunun ticari güvenilirliğinin sağlanabilmesi,
o İstek, talep ve şikayetlerin cevaplanarak çözümlenmesinin sağlanması,
o Sözleşme kapsamında ve hizmet standartları çerçevesinde müşterilere ve ziyaretçilere destek hizmetinin sağlanması,
o Pazar araştırmaları ve istatistiksel çalışmalar yapılabilmesi,
o Veri sorumlusu ile iş ilişkisi içinde bulunan kişiler ile irtibat sağlanması,
o Pazarlama, uyum yönetimi, satıcı/tedarikçi yönetimi,
o Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,
o Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,
o Çalışanların Veri Sahibi/İlgili Kişi bilgilerine erişim yetkilerinin planlanması ve icrası,
o Faturalandırma da dahil, finans ve/veya muhasebe işlemlerinin takibi,
o Hukuk işlerinin takibi,
o Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
o Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması ve oluşturulabilecek sahte hesapların
engellenmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

3-KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ NELERDİR?

Kişisel verileriniz, hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği süreyle ya da ilgili mevzuatta izin verilen süreyle mevzuata uygun koşullarda saklanmaktadır. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işlenme şartları ve amaçları kapsamında bu beyanın 1. ve 2. maddelerinde belirtilen amaçlarla toplanabilecek, işlenebilecek, aktarılabilecek ve saklanabilecektir.

4-KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI VE AKTARIM AMAÇLARI NELERDİR?

TeraryumApp, elde ettiği kişisel verileri işbu Aydınlatma Metni’ne uygun olarak aşağıdaki taraflarla paylaşabilecektir. Bu başlık altında yer alan bilgiler kişilerin yararlandığı ürün ve hizmetler, talep ve rızaları, hukuka uygunluk sebeplerine bağlı olarak kişiden kişiye farklılık gösterebilecektir.

Yasal yükümlülükler doğrultusunda yetkili kurum ve kuruluşlar: TeraryumApp, yetkili kurum ve kuruluşlardan gelen bir talep olsa dahi, Uygulama üzerinden kurulan iletişiminizin içeriğiyle ilgili herhangi bir veriyi paylaşmaz. TeraryumApp yasal bir yükümlülük dâhilinde ve gerek kendi haklarını, güvenliğini gerekse üçüncü kişilerin haklarını veya güvenliğini korumak amacıyla kişisel verileri sunmakla yükümlü olduğu yetkili mercilerle kullanıcı verilerini paylaşabilir. TeraryumApp kişisel verileri paylaşmadan önce talep eden tarafların yetkili olup olmadığını inceler.


Kişisel verileriniz; kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve kanunun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlarına uygun olarak, veri sorumlusunun meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, veri sorumlusu tarafından aşağıda yer alan amaçlarla;
o Ticari itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması,
o Kısa, orta ve uzun vadede ticari ve iş stratejilerini belirlenmesi, planlanması ve uygulanması,
o Sunulan ürün, hizmet ve projelerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,
o Sunulan ürün, hizmet ve projelerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi,
o İş ilişkisi içerisinde olunan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Veri sorumlusu tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, veri sorumlusuna ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/kullanıcı değerlendirme süreçleri, araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler vb.),
o İnsan kaynakları politikalarının yürütülmesi temini amaçlarıyla veri sorumlusu yetkililerine, iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

5-KİŞİSEL VERİLERİNİZ YURTDIŞINA AKTARILIYOR MU?
TeraryumApp sunucuları Türkiye’de bulunmakta olup, kullanıma ilişkin tüm veriler Türkiye’de saklanmaktadır. TeraryumApp yurtdışına veri aktarımı yapmamaktadır.

6-KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ.
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle veri sorumlusuna iletmeniz durumunda, veri sorumlusu talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Uygulamanın kullanıcıları, Kanun’un 11. maddesi gereğince aşağıdaki haklarını kullanabilecektir:

• Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü şahısları öğrenme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
• Kanun’un 7. maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesine itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulunun belirlediği diğer yöntemlerle veri sorumlusuna iletebilirsiniz. Bu çerçevede veri sorumlusuna Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. Kanunun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi, kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte, başvuru formunu eksiksiz olarak doldurarak;

Islak imzalı bir nüshasını “TOBB ETÜ Yerleşkesi 2. Kısım, Teknoloji Transfer Ofisi, Söğütözü caddesi no:43 Çankaya / ANKARA” adresine şahsen elden teslim edebilir,
o Noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yukarıdaki adresimize gönderebilir,
o Güvenli Elektronik imza ile imzalayarak, info@teraryumapp.com adresine e-posta ile
iletebilir, ya da
o Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabınızdan, başvuru yapmak istediğiniz şirketin, KEP adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

*İŞBU POLİTİKA TeraryumApp. TARAFINDAN YÜRÜTÜLMEKTEDİR.

Aydınlatma Metni Hakkında
TeraryumApp işbu Aydınlatma Metni’nde gerekli olduğu takdirde her zaman, değişiklik yapabilir. Böyle bir durumda, güncellenen Aydınlatma Metni Uygulama aracılığıyla yayımlanarak dikkatinize sunulacaktır. TeraryumApp tarafından Aydınlatma Metni’nde
yapılan güncellemeler ve değişiklikler Uygulamada yayınlandığı tarihten itibaren geçerlidir.

Aydınlatma Metni’nde yer alan bilgiler, kişilerin yararlandığı ürün ve hizmetler, talep ve rızaları nedeniyle kişiden kişiye farklılık gösterebilecektir.

Saygılarımızla.

UYGULAMA VE WEB SİTESİNDEKİ FOTOĞRAFLARA İLİŞKİN AÇIK RIZA

Yürürlük Tarihi: 28.09.2022

TeraryumApp

TeraryumApp’nin tanıtım amacıyla, yönetim hakkı kapsamında fotoğraf/ları uygulamada ve internet sitesinde yayımlanmasını kişisel veri işleme ve aktarma olarak kabul edildiğinin farkındayım. Bununla birlikte, TeraryumApp bu tür işlemlerini uygulamanın
kullanımıyla bağlantılı olarak rızam dahilinde yüklenmiş olan fotoğraflarımın yasal yetkisiyle ve uygulamanın tanıtımı, işleyişi gibi geçerli sebepleri olduğu ölçüde, uygulamada ve internet sitesinde paylaşılmasına muvafakat ediyorum.

KULLANICI
İsim- Soyisim -İmza*İŞBU POLİTİKA TeraryumApp. TARAFINDAN YÜRÜTÜLMEKTEDİR.Saygılarımızla.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK KULLANICI AÇIK RIZASI

Açık rıza ilgili kişinin kendisiyle ilgili veri işlenmesi için verdiği, belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan onay beyanıdır.

İlgili mevzuat çerçevesinde onay verdiğiniz takdirde aşağıda belirtilen kişisel verileriniz:

Aşağıda belirtilen kişisel verilerimin işlenmesine;

 • Fotoğraflarınız ve videolarınız, uygulamanın yürütme faaliyetlerinde kullanılmak amacıyla işlenmesine ancak başka kişi ve kurumlarla paylaşılmamasına,
 • İletişim bilgileriniz, uygulamanın kullanımı gereği sizi doğrulamak ve  ulaşılabilmek amacıyla işlenmesine,
 • Hakkınızda eklemek istediğiniz bilgiler, isteğiniz doğrultusunda diğer kullanıcılara gösterilmek amacıyla işlenmesine,
 • IP adresiniz, bulunduğunuz şehri ve konum bilgilerinizin doğruluğunu ölçmek amacıyla işlenmesine,
 • Konum bilginiz, açık rızanızın alınması sonrası aynı konumda bulunan diğer kişilere sinyaller gönderebilmeniz amacıyla işlenmesine açık rızam vardır.

Bahsi geçen bilgiler TeraryumApp  tarafından işlenecektir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hazırlanmış olan personel aydınlatma metninin tamamını okudum, anladım ve işbu açık rıza formu ile KVKK ve ilgili mevzuatlar kapsamında yukarıda “Açık rızam vardır.” Kutucuğunu imzaladığım kişisel verilerimin işlenmesine, kaydedilmesine, depolanmasına, muhafaza edilmesine açıkça rıza gösteriyorum.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASINA YÖNELİK KULLANICI AÇIK RIZASI

Açık rıza ilgili kişinin kendisiyle ilgili veri işlenmesi için verdiği, belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan onay beyanıdır.

İlgili mevzuat çerçevesinde onay verdiğiniz takdirde aşağıda belirtilen kişisel verileriniz:

Aşağıda belirtilen kişisel verilerimin işlenmesine ve aşağıdaki kişilere aktarılmasına;

 • Kimlik Bilgileriniz (Adınız, soyadınız),
 • Kullanıcı Bilgileri (Kullanıcı Adı),
 • Görsel kayıtlar (başka taraflarla paylaşılmaksızın),
 • Konum bilgisinin uygulamanın amacına uygun kullanılması amacıyla diğer kullanıcılara aktarılmasına açık rızam vardır.
 • Kimlik Bilgileriniz ( Adınız, soyadınız),
 • İletişim Bilgileriniz (Telefon numaranız, e-posta adresiniz),
 • Kullanıcı Bilgileriniz (Kullanıcı adı, sansürlenmiş parola),
 • Görsel kayıtlar (başka taraflarla paylaşılmaksızın),
 • Konum bilgisinin
 • Kişinin kimliğinin doğrulanması ve iletişime geçilebilmesi amacıyla,TeraryumApp’e aktarılmasına açık rızam vardır.
 • Katıldığınız anketlere ve değerlendirme formlarına verdiğiniz cevaplar,
 • Değerlendirme ve geliştirme çalışmaları kapsamında,kimliğiniz anonimleştirilerek anlaşmalı firmalara aktarılmasına açık rızam vardır.

Bahsi geçen bilgiler TeraryumApp tarafından işlenecektir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hazırlanmış olan aydınlatma metninin tamamını okudum, anladım ve işbu açık rıza formu ile KVKK ve ilgili mevzuatlar kapsamında yukarıda “Açık rızam vardır.” Kutucuğunu imzaladığım kişisel verilerimin ilgili yerlere aktarılmasına açıkça rıza gösteriyorum.